Reference group

NorLARNet's reference group is an advisory council with a mandate to help ensure that NorLARNet activities are relevant and of high quality. It also serves as a committee for awarding the NorLARNet scholarships and funds for organization of seminars.

 

In the selection of members of the reference group, emphasis has been placed on including a diversity of disciplinary, institutional and geographic backgrounds. The group consists of:

 • four members from academic institutions
 • one member from the Ministry of Foreign Affairs
 • one member from a non-governmental organisation
 • one member from the business sector
 • one member from the Latin America program of The Research Council of Norway.

 

The following persons make up the reference group at present:

 • Jon Askeland, Assistant professor, Latin American Studies, Institute of Foreign Languages, University of Bergen
 • Jemima Garcia-Godos, Associate Professor, Department of Sociology and Human Geography, University of Oslo
 • Torbjørn Haugaasen, Associate Professor, Department of Ecology and Natural Resource Management, Norwegian University of Life Sciences
 • Haakon Gram-Johannessen, Latin America Section, Ministry of Foreign Affairs
 • Iselin Strønen, Postdoctoral Researcher, Chr. Michelsen Institute
 • Zlata Turkanovic, Adviser / Program Coordinator Latin America Program, The Research Council of Norway
 • Per Ranestad, Senior Advisor, Norwegian People's Aid
 • Harald Martinsen, Chairman of the Board, Brazilian-Norwegian Chamber of Commerce

 

Mandate for the reference group

(as approved by the The Research Council of Norway)

NorLARNets referansegruppe er et rådgivende organ som skal bidra til å sikre at NorLARNets aktiviteter er relevante og av høy kvalitet. Referansegruppen skal videre vurdere økonomistyring og måloppnåelse i forhold til budsjettrammer og målsetninger. Referansegruppen fungerer også som forum for å avgjøre søknader om stipendiater og workshopmidler og andre ordninger med økonomiske konsekvenser.

Referansegruppen skal bestå av:

 • 4 medlemmer fra akademiske institusjoner
 • 1 medlem fra Utenriksdepartementet
 • 1 medlem fra frivillige organisasjoner
 • 1 medlem fra næringslivssektoren
 • 1 medlem fra Latin-Amerika programmet i Norges forskningsråd

Når det gjelder medlemmene fra akademiske institusjoner skal disse reflektere spredningen i kompetansemiljøer på Latin-Amerika mellom ulike:

 • Disipliner (naturvitenskap, humaniora, samfunnsvitenskap, etc.).
 • Type akademiske institusjoner (forskningsinstitutter, universiteter, høyskoler).
 • Geografiske ekspertiseområder
 • Geografiske områder i Norge

I tillegg skal man etterstrebe en god kjønnsmessig balanse.

Referansegruppens medlemmer velges for en periode av 2 år, med mulighet til forlengelse. Utskiftninger foretas også etter ønske fra medlemmene selv.

Ved valg av nye representanter fremmer sekretariatet i samråd med referansegruppen forslag til nytt medlem. Referansegruppen legger fram en anbefaling til Forskningsrådet som foretar beslutningen. Representantene selv kan foreslå sitt personlige varamedlem.

 

Published Aug. 7, 2014 2:58 PM - Last modified Mar. 1, 2017 4:03 PM