Consejo consultivo

El consejo consultivo de NorLARNet tiene como mandato contribuir a asegurar la relevancia y alta calidad de las actividades de la red. Además actúa como comité para otorgar las becas y las ayudas para seminarios de NorLARNet.

 

En la selección de los integrantes del consejo consultivo, se ha puesto énfasis en la inclusión de una diversidad de conexiones disciplinarias, institucionales y geográficas. El consejo está formado por:

 • Cuatro integrantes de instituciones académicas
 • Un integrante del Ministerio de Relaciones Exteriores
 • Un integrante de una organización no-gubernamental
 • Un integrante del sector empresarial
 • Un integrante del Latin America Program del Consejo de Investigación Noruego

 

Las siguientes personas conforman actualmente el consejo consultivo

 • Jon Askeland, Assistant professor, Latin American Studies, Institute of Foreign Languages, Universidad de Bergen
 • Jemima Garcia-Godos, Post. Doc fellow, human geographer, Institute of Human Rights, University of Oslo
 • Torbjørn Haugaasen, Associate Professor, Department of Ecology and Natural Resource Management, Norwegian University of Life Sciences
 • Haakon Gram-Johannessen, Latin America Section, Ministerio de Relaciones Exteriores
 • Iselin Strønen, Researcher and PhD candidate, Chr. Michelsen Institute
 • Zlata Turkanovic, Adviser / Program Coordinator Latin America Program, El Consejo de Investigación Noruego
 • Per Ranestad, Senior Advisor, Ayuda Popular Noruega
 • Harald Martinsen, Chairman of the Board, Brazilian-Norwegian Chamber of Commerce

 

 

Mandato del consejo consultivo

(tal y como fue aprobado por el Consejo de Investigación Noruego)

NorLARNets referansegruppe er et rådgivende organ som skal bidra til å sikre at NorLARNets aktiviteter er relevante og av høy kvalitet. Referansegruppen skal videre vurdere økonomistyring og måloppnåelse i forhold til budsjettrammer og målsetninger. Referansegruppen fungerer også som forum for å avgjøre søknader om stipendiater og workshopmidler og andre ordninger med økonomiske konsekvenser.

Referansegruppen skal bestå av:

 • 4 medlemmer fra akademiske institusjoner
 • 1 medlem fra Utenriksdepartementet
 • 1 medlem fra frivillige organisasjoner
 • 1 medlem fra næringslivssektoren
 • 1 medlem fra Latin-Amerika programmet i Norges forskningsråd

Når det gjelder medlemmene fra akademiske institusjoner skal disse reflektere spredningen i kompetansemiljøer på Latin-Amerika mellom ulike:

 • Disipliner (naturvitenskap, humaniora, samfunnsvitenskap, etc.).
 • Type akademiske institusjoner (forskningsinstitutter, universiteter, høyskoler).
 • Geografiske ekspertiseområder
 • Geografiske områder i Norge

I tillegg skal man etterstrebe en god kjønnsmessig balanse.

Referansegruppens medlemmer velges for en periode av 2 år, med mulighet til forlengelse. Utskiftninger foretas også etter ønske fra medlemmene selv.

Ved valg av nye representanter fremmer sekretariatet i samråd med referansegruppen forslag til nytt medlem. Referansegruppen legger fram en anbefaling til Forskningsrådet som foretar beslutningen. Representantene selv kan foreslå sitt personlige varamedlem.

 

Published Aug. 26, 2015 1:50 PM - Last modified Mar. 1, 2017 4:08 PM